Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190
 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Kubik120

Klinický logoped:

Mgr. Tomáš Kubík, Ph.D.
tel. 382 772 253
e-mail: kubik@nemopisek.cz 

Hrabakova120

Klinický logoped:

Mgr. Jarmila Hrabáková
tel. 382 772 027
e-mail: hrabakova@nemopisek.cz 

Hajkova120

Klinický logoped:

Mgr. Kateřina Hájková
tel. 773 786 565
e-mail: hajkova@nemopisek.cz 

 

 

V rámci klinické logopedie poskytujeme diagnostiku a reedukaci u těchto typů diagnóz:

Dětská populace:
Opožděný vývoj řeči a získaná orgánová nemluvnost
Poruchy vývoje výslovnosti – dyslalie
Poruchy jazykového vývoje – vývojová dysfázie
Narušení fluence (plynulosti) řeči – koktavost, breptavost
Neuromotorické poruchy řeči + poruchy polykání – vývojová dysartrie a dysfagie (dětská mozková obrna, různé vývojové syndromy)
Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
Symptomatické poruchy řeči – odchylný vývoj řeči při mentální retardaci, poruchy sociální komunikace – autismus a poruchy autistického spektra
Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – palatolálie u rozštěpových vad
Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s vadami a poruchami sluchu

Dospělá populace:
Diagnostika a terapie pacientů po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, u pacientů s nádorovým onemocněním mozku a neurodegenerativními onemocněními – Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, amyotrofická laterální skleróza, muskulární dystrofie apod.):
Neurogenní poruchy řečových a jazykových funkcí – dysartrie, afázie, řečová apraxie
Neurogenní poruchy polykání – dysfagie
Neurogenní poruchy hlasu – dysfonie
Neurogenní poruchy gnostických a praktických funkcí – vizuální a sluchová agnozie
Neurogenní poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti
Péče o pacienty s orgánovou poruchou polykání a poruchou hlasu po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy, krku, hltanu a hrtanu

Diagnostiku dětí a dospělých provádíme jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů, kteří přicházejí z jiných zdravotnických zařízení.

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

NADSTANDARDNÍ PÉČE – BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Skupinky 4 – 6 dětí od věku 5 let


Grafomotorika
Stimulační program pro děti od pěti roků, děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří.
Program se skládá z 15 lekcí, které jsou zaměřeny na:
1) nácvik nových pohybových stereotypů
2) rozvoj komunikačních dovedností
3) rozvoj dílčí funkcí v oblasti zrakové, sluchové, prostorové orientace, intermodality (tj. schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání), seriality (řazení činností za sebou)
4) grafomotorické dovednosti

Cena: 200,- Kč /hodinu (ideální je projít celých 15 lekcí)

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: 773 786 565

 

Rozvoj předškolních schopností a dovedností dle D.B. ELKONINA
V této metodě se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.
Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.
Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu.
Program je možno absolvovat ve 33 lekcích, které jsou zaměřeny na trénink fonematického uvědomování.

Určeno pro:
- pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program
- pro děti s odkladem školní docházky
- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči
- pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici
- pro děti s vývojovými poruchami
- pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude dítě vzděláváno)
- pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky

Cena: 300,- Kč/hodinu, intenzivní trénink – 2krát týdně, doba 4 měsíce

Bližší informace i objednání: Mgr. Kateřina Hájková
Kontakt: 773 786 565

Ambulance

 

On-line rozhovor s Mgr. Tomášem Kubíkem, PhD.: Poruchy řeči mohou mít různé příčiny